×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فرم نظرسنجی میزان رضایت شرکت‌های متقاضی تأمین‌کننده دارو، فرآورده‌های بیولوژیک، مواد اولیه دارویی و ملزومات دارویی
خدمت ارائه شده به شرکت:
1- کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2- فرایند پشتیبانی و حل مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
3- کدامیک از ویژگی‌های زیر در کارشناس بررسی پرونده برجسته‌تر بود؟
4- کارشناس بررسی پرونده درخواست من را سریعاً پاسخ داد.
5- کارشناس بررسی پرونده دانش بالایی دارد.
6- تماس تلفنی من سریعاً توسط کارشناس پاسخ داده شد.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست