×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه در خصوص ممنوعیت آزادسازی، توزیع و فروش آمپول دگزامتازون شرکت Brix biopharma

پیوست

اطلاعیه گزارش مورد تقلبی دیسپورت 500 به شماره سری ساخت u12523 تاریخ انقضاء 08/2025

پیوست

اطلاعیه در خصوص فرآورده تقلبی سماگلوتید با نام تجاری اوزمپیک

پیوست

اطلاعیه در خصوص اعلام 5 سری ساخت قابل مصرف محلول دیالیز صفاقی/ ثامن

پیوست

اطلاعیه ریکال آمپول کلیندامایسین/ اکسیر به شماره سری ساخت 0061123

پیوست

اطلاع رسانی اصلاحیه اعلام 9سری ساخت قابل مصرف محلول دیالیز صفاقی/ثامن

پیوست

اطلاع رسانی در خصوص ریکال 2 سری ساخت محلول دیالیز صفاقی شرکت داروسازی ثامن

پیوست

اطلاعیه مراحل صدور شناسنامه سیام

اطلاعیه نسخ جعلی آقای دکتر لطف الله احمدپور

پیوست

اطلاعیه ریکال آمپول بتامتازون ال آ/ تامین فارمد سلامت GN2165-GN2138

پیوست

 اطلاعیه اعلام 9 سری ساخت قابل مصرف محلول دیالیز صفاقی ثامن به شماره سری ساخت های

پیوست

اطلاعیه ریکال داوطلبانه آلبومین با نامه تجاری Albiomin به شماره سری ساخت سری ساخت C234582 p01

سری ساخت

پیوست

اطلاعیه ریکال 191 سری ساخت محلول دیالیز صفاقی ثامن

سری ساخت های مورد ریکال

پیوست

اطلاعیه پاسخ غیر قابل قبول داروی فوریتی قرص پردنیزولون 5/ دارو درمان سلامت پارس به شماره سری ساخت BT23005

پیوست

اطلاعیه اصلاح فرآیند توزیع شیر خشک متابولیک و رژیمی _ فراخوان انتخاب داروخانه

پیوست

پوستر فراخوان

اطلاعیه جایگزینی شیر خشک رژیمی NAN LF به جای NAN AL110 در شرکت نستله

پیوست

اطلاعیه توقف توزیع و مصرف تمامی سری ساخت های موجود محلول دیالیز صفاقی شرکت داروسازی ثامن

پیوست

اطلاعیه ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید 0/9 درصد نیم لیتری داروپخش به شماره سری ساخت 1265LOT22

پیوست

اطلاعیه ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید 0/9 درصد نیم لیتری شهید قاضی به شماره سری ساخت 0210419g B11

پیوست

اطلاعیه تعرفه های مدیریت خدمات دارویی

پیوست1

پیوست2

اطلاعیه اصلاحیه گزارش مورد تقلبی دیسپورت 500/ شرکت ipsen به شماره سری ساخت A52634

پیوست

اطلاعیه نحوه آماده سازی داروی دوبوتامین لیوفیلیزه 250 م.گ/ دارو درمان آرنگ

پیوست1

پیوست2

 

اطلاعیه توقف توزیع و مصرف آمپول متیل ارگونوین مالئات/ سینا پیشگام دارو نوین

پیوست

اطلاعیه ریکال سرم شستشو سدیم کلراید 9% درصد نیم لیتر/ داروپخش 

پیوست

اطلاعیه پاسخ غیر قابل قبول داروی فوریتی ادتات کلسیم دی سدیم/ اوتانا فارمد گستر

پیوست

اطلاعیه پاسخ غیر قابل قبول ویال پنتوپرازول/ سلامت سازان آراد دارو

پیوست

اطلاعبه گزارش مورد تقلبی دیسپورت 500/ شرکت ipsen به شماره سری ساخت p08065

پیوست

اطلاعیه پاسخ غیر قابل قبول شربت برم هگزین/ یاراطب خاورمیانه

پیوست

اطلاعیه پاسخ غیر قابل قبول داروی فوریتی دگزامتازون/ پاد جندی شاپور

پیوست

اطلاعیه هشدار در خصوص محصول تقلبی آلبومین 20%/ بیوتست

پیوست

اطلاعیه ریکال داوطلبانه فرآورده رپلینکس/ شرکت مدوک زیست دارو

پیوست

اطلاعیه ریکال آمپول کلیندامایسین/ اکسیر

پیوست

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست