×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فرم نظرسنجی میزان رضایت از عملکرد واحد شرکت های توزیعی و وارداتی دارو
1- کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2- فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
3- کدامیک از ویژگی‌های زیر در کارشناس بررسی پرونده برجسته‌تر بود؟
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست